Zamówienia podmiotów publicznych

Gdy w przedsiębiorstwie państwowym lub urzędzie pojawia się zapotrzebowanie na określone towary lub usługi, a zakładana ich wartość przekracza wyrażoną w złotówkach  równowartość trzydziestu tysięcy euro konieczne jest rozpisanie przetargu na dostawę usług czy towarów.

 

Zamawiający publikuje wówczas ogłoszenie informujące o organizacji przetargu na określone dobra i usługi, w takim ogłoszeniu mogą zostać zawarte także wymagania stawiane firmom, które chcą wziąć udział w przetargu. Przystąpienie do niego ponosi za sobą konieczność wpłaty wadium lub wniesienia gwarancji wadialnej. Jest to procentowo określona kwota od wartości zamówienia, która ma zabezpieczać interesy zamawiającego. Jest gwarancją, że firma, która składa ofertę nie wycofa się z niej i że warunki na etapie podpisywania umowy, będą takie jak te przedstawione w ofercie.

 

Gdy spośród firm biorących udział w przetargu zostanie wybrana najbardziej konkurencyjna oferta, która zaspokaja określone w ogłoszeniu przetargowym potrzeby organizacji publicznej, wówczas zostaje spisana umowa. Na etapie podpisywania umowy prawo nakłada na zamawiającego obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Jest to kolejna forma ubezpieczenia, gwarantująca, że kontrakt zostanie wypełniony zgodnie i w czasie, który został w nim podany. Jest to także zabezpieczenie przed wycofaniem się wykonawcy po podpisaniu kontraktu. Zabezpieczenie to ma pokryć wszelkie szkody powstałe u zamawiającego w wyniku niewykonania przez wykonawcę kontraktu lub jego wadliwego wykonania. Podobnie jak w przypadku wadium, zabezpieczenie kontraktu to także suma liczona procentowo od jego wartości.

 

Zabezpieczenie może przyjmować różne formy: pieniężną, poręczenia bankowego lub innej określonej w przepisach instytucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Więcej o gwarancjach ubezpieczeniowych wykonania kontraktu przeczytasz tutaj – ubezpieczenie kontraktu. Co istotne to wykonawca decyduje o formie zabezpieczenia jaką wniesie, a zamawiający zgodnie z literą prawa – nie może w to ingerować.