nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotycz‘ce Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz‘cych cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokanać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
ludzie
szukana fraza
szukaj w kategorii
w opisach

MapFactor Pocket Navigator 9 Truck

   Nawigacja GPS, Palmtopy, mapy, odbiorniki GPS »  Mapy GPS  

MapFactor Pocket Navigator 9 Truck,
Opis: MapFactor Pocket Navigator 9 Truck
Producent: MapFactor
Symbol: POCKET NAVIGATOR 9
Gwarancja:
Cena: 387.45 PLN  (netto: 315.00 PLN)   nie można wziąć na raty
spytaj o produkt
Parametry: MapFactor Pocket Navigator 9 Truck
Szczegóły: MapFactor Pocket Navigator 9 Truck
Dok?adna mapa ca?ej Europy z ograniczeniami dla samochodów ci??arowych ca?kowicie po polsku!
Teraz w specjalnej cenie z gwarantowa
n? mar??!

Navigator 9 Europa Truck to mapa ca?ej Europy zawieraj?ca informacje o ograniczeniach dla samochodów ci??arowych. Program wspó?pracuje z systemami mobilnymi Windows Mobile i Windows CE. Dane kartograficzne obejmuj? niemal wszystkie kraje Europy i s? dost?pne dla autostrad i g?ównych dróg tranzytowych 27 krajów.
Program wy?wietla mapy, plany miast, planuje optymaln? tras? przejazdu i za pomoc? s?ownych komunikatów prowadzi do celu. Umo?liwia zdefiniowanie gabarytów pojazdu i omijanie miejsc nieprzejezdnych. Mapy mog? by? wy?wietlane w tradycyjny sposób lub w widoku trójwymiarowym (3D), znacznie u?atwiaj?c nawigacj? podczas szybkiej jazdy samochodem. W programie umieszczono ikony 3D wybranych najwa?niejszych budynków na terenie ca?ej Europy.
Mapa wspomaga jazd? dzi?ki asystentowi pasa ruchu oraz wy?wietlaniu znaków zjazdów. Dzi?ki unikalnemu systemowi obs?ugi (bardzo du?e ikony), przystosowanemu do operacji palcem, bardzo dobrze sprawdza si? na palmtopach i nawigacjach samochodowych (wersja Pocket).

Konkrety dla kierowców:
 • Dane o ograniczeniach dla samochodów ci??arowych na autostradach i g?ównych drogach 27 krajów Europy.
 • Mo?liwo?? zdefiniowania gabarytów pojazdu (masa ca?kowita, nacisk na o?, d?ugo?? ca?kowita, szeroko??, wysoko??).
 • ?atwa i intuicyjna obs?uga w jednym z 20 j?zyków (w tym po polsku).
 • Bardzo dok?adne mapy drogowe ca?ej Europy oraz plany miast obejmuj?ce numeracj? budynków.
 • Trójwymiarowa nawigacja po zaplanowanej trasie oraz trójwymiarowe ikony wa?nych budynków.
 • Miliony punktów u?yteczno?ci publicznej, takich jak hotele, restauracje, stacje benzynowe i wiele innych.
 • Asysta wybierania pasa ruchu.
 • Znaki zjazdów na autostradach i trasach tranzytowych.
 • Inteligentne wyznaczanie trasy wed?ug zadanych kryteriów (osobowy, pieszy, ci??arowy).
 • Automatyczna korekta przy zjechaniu z wyznaczonej trasy.
 • Komunikaty g?osowe pozwalaj?ce skoncentrowa? si? na prowadzeniu samochodu.
 • Mo?liwo?? ostrzegania o fotoradarach.
 • Wyszukiwanie i nawigacja na podstawie kodów pocztowych (w wybranych krajach).
 • Wspó?praca z wieloma odbiornikami GPS oraz TMC.
Co nowego w Navigator 9 Europa Truck
 • Mapy TeleAtlas z mapami dla samochodów ci??arowych dla 27 krajów Europy oraz poprawion? map? Polski (pokrycie na poziomie 99%).
 • Nowy interfejs poszukiwania punktów: docelowego, pocz?tkowego, po?redniego (funkcja dost?pna bezpo?rednio z okna mapy).
 • Nowa opcja umo?liwiaj?ca bardzo szybkie poszukiwanie konkretnych ulic w jednym mie?cie.
 • Udoskonalony interfejs wyszukiwania najbli?szych punktów u?yteczno?ci publicznej.
 • Ulepszona dwukierunkowa komunikacja z kierowc? na trasie przy po??czeniu TCP/IP.


Specyfikacja:

Oprogramowanie zawiera szczegó?owe mapy wi?kszo?ci krajów europejskich (patrz tabela) oraz informacje o ograniczeniach dla samochodów ci??arowych na autostradach i g?ównych drogach transportowych krajów: Austria*, Bu?garia, Belgia*, Czechy, Dania*, Estonia, Finlandia, Francja*, Grecja, Hiszpania*, Holandia*, Irlandia, Litwa, Luksemburg*, ?otwa, Niemcy*, Norwegia, Polska*, Portugalia, S?owacja, S?owenia*, Szwajcaria*, Szwecja*, Turcja, W?gry, Wielka Brytania*, W?ochy*. W pozosta?ych krajach g?ówne pokrycie g?ównych
dróg mo?e by? mniejsze. Gwiazdk? oznaczono kraje, które maj? wprowadzone dane dla mniejszych tras mi?dzymiastowych. Dane dla Wielkiej Brytanii obejmuj? wi?kszo?? obszaru adresowego kraju.
Dane obejmuj? m.in.: 12 119 000 ulic z numeracj? budynków oraz 2 894 000 punktów u?yteczno?ci publicznej!

Pocket Navigator 9 Europa Truck
mo?e by? uruchomiony na smartphone (telefonie komórkowym) lub palmtopie dzia?aj?cym z Windows Mobile (np. HTC, HP itp) albo na nawigacji samochodowej z Windows CE (np. SYNGIO, NavRoad itp.).
Menu i komunikaty g?osowe dost?pne s? w ponad 20 j?zykach, w tym polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim i rosyjskim. ??czna obj?to?? dostarczonych map to ok. 2.5 GB - tyle te? miejsca trzeba przygotowa? na dysku (b?d? karcie pami?ci) do instalacji. Istnieje mo?liwo?? wgrania tylko cz??ci map, co pozwala ograniczy? zajmowane miejsce. W wybranych krajach Europy Zachodniej oprogramowanie wspó?pracuje z systemem TMC (systemem informacji o korkach, robotach drogowych i pozosta?ych utrudnieniach w
ruchu). Do zestawu do??czono dodatkow? aplikacj? MapExplorer, która posiada typowy dla programów Windows interfejs. Pozwala ona m.in. na planowanie trasy, drukowanie map i import bazy danych.

Wybrane funkcje
 • Omijanie miejsc nieprzejezdnych dla pojazdu o zadanych gabarytach na drogach wybranych krajów.
 • Nawigacja g?osowa "od drzwi do drzwi" (pe?na adresacja budynków przy ulicach w wi?kszo?ci miast).
 • Przegl?danie, wyszukiwanie i nawigacja do milionów punktów u?yteczno?ci publicznej (stacje benzynowe, hotele, restauracje itd.)
 • Dwu- i trójwymiarowy realistyczny widok mapy, u?atwiaj?cy nawigacj?.
 • Nawigacja "poprzez granice" (brak konieczno?ci manualnego prze??czania map, aby zaplanowa? tras? mi?dzy pa?stwami).
 • Mo?liwo?? notowania ilo?ci km przejechanych s?u?bowo i prywatnie.
 • Mo?liwo?? ?ledzenia pojazdów po dokupieniu odpowiedniego urz?dzenia montowanego w samochodzie (VTU).
 • Tryb nocny u?atwiaj?cy korzystanie z nawigacji podczas jazdy po zmroku.
 • Wytyczanie trasy najkrótszej, najszybszej, najta?szej, pieszej oraz mo?liwo?? unikania dróg p?atnych.
 • Planowanie trasy obejmuj?ce miejsca postoju oraz punkty tranzytowe.
 • Obliczanie d?ugo?ci trasy i szacowanie czasu przyjazdu. Automatyczne wytyczanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej.
 • Obracanie mapy do kierunku jazdy.
 • Wybór j?zyka menu i nawigacji.
 • Wizualizacja i uwzgl?dnianie przy wyznaczaniu trasy kierunkowo?ci ulic oraz zakazów wjazdów.
 • Mo?liwo?? definiowania Punktów U?ytkownika.
 • Mo?liwo?? informowania o fotoradarach, po zdefiniowaniu ich bazy.
 • Wspó?praca z wieloma odbiornikami GPS (automatyczne wykrywanie) poprzez standardowy protokó? NMEA.
 • Wspó?praca z wieloma rodzajami odbiorników TMC.
Uaktualnienia:
Poprawki do programu, w ramach posiadanej wersji, dost?pne s? za darmo. W przypadku pojawienia si? nowej wersji ka?demu zarejestrowanemu u?ytkownikowi przys?uguje prawo do jej zakupu w promocyjnej cenie stanowi?cej 60% ceny nowego produktu. Uaktualnienia map dost?pne w postaci nowych wersji oprogramowania.

Mapy i pokrycie:
W tabeli przedstawiono wykaz % pokrycia map w poszczególnych pa?stwach. Dostawca danych kartograficznych: TeleAtlas. Gwiazdk? oznaczono kraje, w których wprowadzone zosta?y dane pomocne kierowcom ci??arówek.
Kraj w pe?ni opisana sie? ulic [%] sie? dróg mi?dzymiastowych [%] sie? dróg g?ównych [%]
Austria* 99  99  99
Belgia* 99  99  99
Bu?garia* 53,49  99  99
Chorwacja 42,06  99  99
Czechy* 99  99  99
Dania* 99  99  99
Estonia* 71,48  99  99
Finlandia* 99  99  99
Francja* 99  99  99
Grecja* 78,43  99  99
Hiszpania* 99  99  99
Holandia* 99  99  99
Irlandia* 99  99  99
Litwa* 99  99  99
Luksemburg* 99  99  99
?otwa* 99  99  99
Malta 99  99  99
Niemcy* 99  99  99
Norwegia* 99  99  99
Polska* 99  99  99
Portugalia* 99  99  99
S?owacja* 99  99  99
S?owenia* 47,55  99  99
Szwajcaria* 99  99  99
Szwecja* 99  99  99
Turcja* 55,1  55,1  99
W?gry 99  99  99
Wielka Brytania Irlandia Pó?nocna* 99  99  99
W?ochy* 99  99  99

Sie? najwa?niejszych dróg tranzytowych dla Albanii, Bia?orusi, Bo?ni i Hercegowiny, Macedonii, Mo?dawii, Rumunii, Serbii, Czarnogóry i Ukrainy.
e-mail: sklep@digitronik.pl
Nie jesteś zalogowany.
... jest pusty
1C  1idea  3Com  3Dconnexion  3m  3ware  4World  8level  A-Data  A4-Tech  AAB  Abbyy  Abit  Acard  Acco  Accura  ACDC  Acer  Activision  Acutake  Adaptec  Adax  Addison  Addison  Adobe  AeroCool  AG chemia  AG Neovo  AgfaPhoto  Ahead  AidemMedia  AIPTEK  Akasa  Akella  AKG Acoustics  Alastor  Alcatel  Alied Telesis  Allied Telesis  Altec Lansing  Amacom  AMD  Antec  AOC  Apacer  APC  Apertech  Aplus  Apple  Arctic Cooling  Arctic Silver  Ardata  Arena  Argosy  Aristo  Art  Art Multimedia  Ascaron  Asmax  Aspyr  AsRock  Assmann  Asus  Atari  ATEN  ATI  Audinst   AudioCodes  Auran  automapa  AutoPilot Cartall  AVACS  AverMedia  Avers  Avision  AVM  AVTek  Barco  Barkan  BattleGoat Studios  Be-quiet  Becker  Belinea  Belkin  Bellwood  BenQ  BENQ-SIEMENS  Bethesda Soft.  BFG  Billionton  Biostar  BitFenix  BLACK POINT  Blackberry  BLAUPUNKT  Blizzard  BLUETAKE  Bosch  BoxLight  Brennenstuhl  Brother  BTC  Bugbear Ent.  Built  Buka Ent.  California Access  Canon  Canyon  Capcom  Cartall  Case Logic  CaseSafe  Casio  CAYIN  CDV  Celco  Cenega  Chicony  Chieftec  Chloride  Cibox  Cisco  Citibox  Clarion  Cleverboard   Codegen  Codemasters  COLORSit  Comat  Conmate  Connect3D  Cooler Master  COOLINK  COOLTEK  Copyme  Corel  Corsair  Cowon  Crazy Horse  Creative  CyberPower  D-LEX  D-Link  Datex  Daytek  Dell  DENTAVIEW  Destinator  DFI  Dicota  Digital Jesters  Digitus  Disney  DrayTek  Dreamcacher  Dune  Duracell  DW  DYMO  Dynamode  E5 POLSKA  EA GAMES  Easy Touch  Eaton  eBonTek  ECS  Edbak  EDGARD  Eidos  Eizo  Elkom  Empire Int.  Emtec  Enlight  Epox  Epson  Ergotron  Esperanza  ETA  ETEN  Etrovision   Ever  Everglide  EVGA  Eyeview  F-Secure  Fander  Fellowes  Ferguson  Fideltronik  Forsa  Fortinet  FotoBus  FOXCONN  Fractal Design  Freecom  Fuji  Fujitsu  Fujitsu  Fujitsu-Siemens  Funai  FunCom  G-Cube  G-Space  Gainward  Galaxy  Garmin  Gateway  GeCube  GeIL  GEMBIRD  Genius  Geo-PC  Gigabyte  GMC  GOCLEVER  Goertek  Golla  GoodRam  GP Batteries  GrandStream  Grandtec Elecronic  GretagMacbeth  Haicom  Hama  Happy Brand  Harman Kardon  Hauppauge  HEDY  Hercules  Hewlett Packard  Hip Int.  Hiper  HiS  Hitachi  Holux  HSK DATA  HSTC  HTC  HYNIX  Hyundai  I-Mate  i-Tec  iAudio  IBM  iBOX  IceMat  Icon7  ICY Box  ICY Dock  iGame  iGo  iiyama  IMAGIS  IMPAKT NEW  Imro  In Win  INCORE  Infineon  InFocus  Inkline  InnoVision  INSERT  Intel  Intellinet  Intenso  Interline  iOmega  IQ PUBLISHING  Iris  iRiver  Irrational Games  Jabra  JBL  JoWood  JoyTech  JVC  Kaspersky  Kensington  Kensington/Sanyo  KERRY  Kingmax  Kingston  KISS  Koch Media  Kodak  Kolos Works  Konami  Korr  KOSS  Krenig  Kyocera  Labtec  LaCie  Lantech  Lark  Laser Line  Leadtek  LEM  Lenovo  Lestar  Lexar  Lexmark  LG  Lian-Li  Liesegang  Lifeview  Linkbasic  Linksys  LiteON  Logic  Logic3  Logilink  Logitech  Lowepro  LSI  LucasArts  Mach Xtreme Technology  MadCatz  Mag  Major  Malfador Machinations  Manhattan  Manta  MapaMap  MapFactor  Matrox  Maus Software  Maxdata  Maxtor  McAfee  Mediastore  Mediatech  Medion  Mercury  Metrologic  Microdowell  Microids  Microlab  Micronet   Microsoft  Microstar  Microtek  Midway  Minolta  MiNt  Mio  Mirai  Miro  MKS VIR  Modecom  Molex Premise Networks  MonteCristo  Moria  Motorola  MPio  MPman  Mustek  mVisto  myPhone  MYRICA  Namco  Natec  NaviExpert  Navigon  NavRoad  NAWIGATOR  Ncsoft  NEC  Nero  Netgear  Netrack  NETUS  NGS Technology  NGS Technology  Nicolas  Nikon  Nintendo  Nival Interactive  No name  Nobo  Noctua  NOD  NoiseBlocker  Nokia  NovaLogic  Novatel wireless  NTT System  NZXT  OCZ  OKI  Olympus  OMEGA  Optiarc  Option  Optoma  ORiNOCO  Orion  Orvaldi  OvisLink  Packard Bell  Palit  Palm  Palmax  Panasonic  Panda Antywirus  Paradox Ent.  PCPRO  PDP  Pelikan  Pentagram  Pentax  Philips  PIERRE  Pine  Pinnacle  Pioneer  Pirantha  PLANon  Plantronics  Platinium  PLATINUM  Playlogic  Plextor  Plustek  PNY  Point of View  Polycom  PowerColor  PowerCom  PQI  Premier  Pretec  Prismat  Promise  PWN  PYCH International Electronics  Q-Line  Q-tec  QNAP  Qoolqee  Quantum  Razer  RazorWorks  Revoltec  Ricoh  RoyalTek  RTL Ent.  Saitek  Samsonite  Samsung  SanDisk  Sansun  Sanyo  Sapido  Sapphire  SCI  Scythe  Seagate  Seasonic  Sega  Sennheiser  Seven  Sharp  Sierra  SilentiumPC  SilverStone  SimDesign  Snom  Sonalysts  Sony  Sony Ericsson  Spectra Video  SpeedLink  Spire  SSI  Stare  Steelpad  SteelSeries  Strategy First  Styleaudio  SUN  Sunvalley  Super Case  SuperMemo  Swann  Sweex  Swissmemory  Swissvoice  Symantec  Synology  Tagan  Take 2  Take.Me  Tandberg  Targus  TDK  TECH AIR  Techland  Techtop  TeleAtlas  TF1  Thermalright  Thermaltake  THQ  TomTom  TOP WARE  Topower  Toshiba  TP-Link  Tracer  Trak  Transcend   Trekstor  Trust  Tsunami  Tucano  TuSonic  Twinhan  TWINHEAD  Twinmos  Tyan  U.S. Robotics  Ubisoft  Ulead  Ulead  Vakoss  Valve  Vanguard  VCOM   VEDIA  Velbon  Verbatim  Veritech  Vi-Power  Via  ViewSonic  Vivendi UG  Vivitek  Wacom  Warner  WCS  WD  Welland  Whitenergy  Wiwa  Xerox  XFX  XFX PINE  Xigmatek  XILENCE  XPower  Xthermal  YDP  Yesico  YoGo  Zalman  Zboard  ZEROtherm  Zoltrix  Zoner  Zotac  ZyXEL 

realizacja i hosting: freshgroup.pl

Get your Google PageRank