nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotycz‘ce Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotycz‘cych cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu. Możesz dokanać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
ludzie
szukana fraza
szukaj w kategorii
w opisach
Informacje i pomoc

Sklep do odwo?ania zawiesi? swoj? dzia?alno??.

Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego potwierdzania zamówie? w aktualnych cenach lub odst?pienia od ich realizacji. Zgodnie z regulaminem potwierdzenie z?o?enia zamówienia w naszym systemie jest zaproszeniem do z?o?enia oferty, natomiast dopiero potwierdzenie telefoniczne lub mailowe handlowca zatwierdzeniem umowy sprzeda?y

Aktualizacja cen odbywa si? w naszym systemie dwa razy dziennie, jednak jest to przy obecnych wzrostach niewystarczaj?ce. St?d mo?liwo?? wzrostu cen produktów w wybranych zamówieniach.

Przepraszamy za niedogodno?ci wynikaj?ce z tego tytu?u. W razie pyta? prosimy o kontakt z sklepem.


REJESTRACJA W SKLEPIE

W celu zakupu w sklepie digitonik.pl nale?y si? zarejestrowa?. Loginem rejestracji jest adres e-mailowy, na który wysy?ane s? potwierdzenia i informacje na temat z?o?onych zamówie?.  Podczas rejestracji nale?y wybra? osobowo?? prawn? (firma lub osoba fizyczna) co pozwoli Pa?stwu wype?ni? formularz w prawid?owy sposób. W ka?dym momencie po zalogowaniu na swoje konto mo?liwa jest zamiana danych np. danych do faktury oraz adresu wysy?kowego. Do ka?dego zrealizowanego zamówienia dodajemy faktur? Vat. Po zalogowaniu mo?liwy jest podgl?d i zmiana danych zamawiaj?cego i adresu wysy?ki oraz historia wszystkich zamówie?. Rejestracja jest jednorazowa.

ZAMAWIANIE

Po rejestracji oraz zalogowaniu si?,  wybrane produkty nale?y doda? do koszyka. Po zako?czeniu wyboru nale?y wybra? rodzaj dostawy (Poczta Polska, kurier - Masterlink) oraz okre?li? sposób p?atno?ci (przedp?ata na konto, p?atne za pobraniem - przy odbiorze) dzi?ki czemu uzyskaj? Pa?stwo podsumowanie kosztów zamawianego towaru. Po z?o?eniu zamówienia automatycznie zostanie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem przyj?cia ww.

SPOSOBY DOSTAWY

Wysy?ka paczki Kurierem - t? form? Pa?stwu rekomendujemy ze wzgl?du na ubezpieczenie paczki oraz terminowo?? jej dostarczenia. W razie jakichkolwieg uszkodze? paczki nale?y spisa? protokó? uszkodzenia paczki przy kurierze w momencie odbioru - tylko i wy??cznie w takich przypadkach nasza firma mo?e dla Pa?stwa reklamowa? przesy?k? i stara? si? o odszkodowanie je?li towar jest naruszony lub uszkodzony.

Wysy?ka paczki Poczt? Polsk? (w przypadku pobra? kwota nie mo?e przekracza? 500 z?)

Proponujemy zawsze wysy?k? kurierem. Paczki automatycznie s? ubezpieczone od uszkodze? oraz odpowiedzialny za nie jest kurier, a nie anonimowa osoba na Poczcie Polskiej. Z do?wiadczenia wiemy, ?e paczki s? przewo?one oraz magazynowane w warunkach daj?cych pewno?? dostarczenia w ca?o?ci bez uszkodze?, czego nie mo?emy obieca? przy dostawie przez Poczt? Polsk?.

KOSZTY TRANSPORTU

Kurier bez pobrania 25 z? brutto (przedp?ata na konto)

Poczta bez pobrania 15 z? brutto (przedp?ata na konto)


SPOSÓB ZAP?ATY

Przedp?ata na konto: p?atne na podstawie proformy wys?anej do Pa?stwa e-mailem w momencie potwierdzenia zamówienia.


CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA i TERMIN DOSTAWY

Pierwszy kontakt po z?o?eniu zamówienia nast?puje w ci?gu 24 godzin dnia roboczego. Potwierdzana jest wtedy cena oraz dok?adnie okre?lany termin wysy?ki towaru. Dzi?ki codziennie aktualizowanym cennikom staramy sie aby ka?dy z wy?wietlanych produktów by? dost?pny w ci?gu 24 godzin od zamówienia. Je?li towaru nie ma, nasz pracownik przeka?e Pa?stu konkretn? dat? kolejnej dostawy wybranego produktu i poprosi o informacj? czy decyduj? si? Pa?stwo poczeka?, czy anulowa? zamówienie.
Zamówienia realizowane s? w ci?gu doby (je?li zamówiony towar jest dost?pny). O wszelkich zmianach terminu dostawy s? Pa?stwo na bie??co informowani drog? mailow? lub telefoniczn?. W wi?kszo?ci przypadków towar otrzymaj? Pa?stwo w ci?gy 1-3 dni roboczych.

STATUSY ZAMÓWIENIA

Oczekuj?ce: Zamówienie nie zosta?o rozpatrzone jeszcze przez naszego pracownika. W przypadku wyboru przedp?aty na konto prosimy nie przelewa? jeszcze zap?aty za zamówienie.

Potwierdzone:
Zamówienie zosta?o sprawdzone pod wzgl?dem danych, ceny oraz dost?pno?ci towaru. Okre?lona zosta?a konkretna data wysy?ki oraz przy formie  p?atno?ci -  przedp?ata na konto -  w za??czniku e-maila zosta?a wygenerowana faktura proforma, na podstawie której dokonujecie Pa?stwo przelewu.

Zrealizowane: Zamówiony towar zosta? wys?any. W przypadku dostarczenia przez kuriera dor?czenie nast?puje w kolejnym dniu po wys?aniu. W e-mailu podajemy numer listu przewozowego, dzi?ki któremu mo?na ?ledzi? drog? przysy?ki. Paczka wys?ana za po?rednictwem Poczty Polskiej - czas dor?czenia to 1-2 dni (paczka priorytetowa).

GWARANCJA

Produkty zakupione w sklepie Digitronik obj?te s? gwarancj?. Okres ten waha si? od 1 miesi?ca do gwarancji bezterminowej w zale?no?ci od produktu. Niektóre produkty obj?te s? r?kojmi?. Gwarancj? nie s? obj?te materia?y eksploatacyjne z racji naturalnego zu?ycia. Gwarancja nie obejmuje zu?ycia produktów wynikaj?cego z ich u?ytkowania. Je?li w opisie danego produktu w sklepie brakuje informacji o gwarancji to prosimy o wys?anie zapytania e-mailem na adres: sklep@digitronik.pl lub kontakt telefoniczny.

Wystepuj? dwa rodzaje gwarancji :
1. Gwarancja producenta : Do produtku do??czona jest karta gwarancyjna producenta urz?dzenia z podanymi warunkami gwarancji oraz  procedur? reklamacyjn?. Serwisowanie takiego towaru nast?puje bezpo?rednio od uzytkownika do serwisu producenta bez mo?lwo?ci serwisowania produktu przez sklep Digitronik.
2. Gwarancja sklepu Digitronik: Na fakturze zakupu widnieje dok?adny okres gwarancji na poszczególne produkty.

Gwarancja naszego sklepu wa?na jest tylko wtedy gdy spe?nione s? poni?sze warunki:

- Klient zg?aszaj?cy reklamacj? z tytu?u wady produktu dokona? jego zakupu bezpo?rednio w sklepie Digitronik a nie od osoby trzeciej;
- Uszkodzenia produktu wynikaj? z jego WADY UKRYTEJ, a nie na skutek: uszkodze? mechanicznych, chemicznych, zabrudzenia wra?liwych mechanizmów, zalania p?ynem, oddzia?ywania wysokiej temperatury lub ognia, wy?adowania atmosferycznego, samodzielnego ingerowania w produkt lub próby jego naprawy;
- Produkt musi zosta? dostarczony wraz z kopi?  dokukmentu zakupu; w przypadku zagubienia tego dokumentu firma nie wydaje duplikatów,
- Produkt musi by? dostarczony w komplecie to znaczy w oryginalnym opakowaniu, z wszystkimi kablami, dokumentami, sterownikami i innymi elementami z jakimi zosta? zakupiony oraz musi posiada? oryginalne plomby/naklejki gwarancyjne z widocznymi numerami;
- Do przes?anego produktu nale?y do??czy? szczegó?owy opis uszkodzenia;

W razie niespe?nienia, któregokolwiek z wy?ej wymienionych warunków sklep Digitronik zastrzega sobie prawo odmowy przyj?cia sprz?tu do serwisu.
 
PROCEDURA REKLAMACYJNA I SERWISOWA

Je?eli produkt posiada oryginaln? gwarancj? producenta nale?y post?powa? zgodnie z procedur? zg?oszenia reklamacji w autoryzowanym serwisie producenta, bez udzia?u sklepu Digitronik.

W przypadku, kiedy produkt posiada gwarancj? Digitronik, nale?y go dostarczy? lub przes?a? na nasz adres: -Professional System AMF S.C. os. Stefana Batorego 42a/9
60-687 Pozna? z dopiskiem SERWIS. Przesy?any produkt musi spe?nia? warunki opisane powy?ej.
Sklep Digitronik zastrzega sobie prawo odmowy przyj?cia towaru niespe?niaj?cego warunków przyj?cia do serwisu oraz odes?anie towaru na koszt odbiorcy.
Naprawa gwarancyjna  b?dzie zrealizowana bezp?atnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadno?ci reklamacji. Za dat? uznania zasadno?ci reklamacji uznawany jest dzie?, w którym towar zosta? dostarczony w komplecie do naszej siedziby.

Termin rozpatrzenia gwarancji mo?e by? wyd?u?ony o dodatkowe 14 dni roboczych, je?li naprawa b?dzie wymaga?a sprowadzenia cz??ci zamiennych lub innych dzia?a? serwisowych niemo?liwych do realizacji w krótszym terminie.
 
ZASADY ZWROTU TOWARU
 
Zgodnie z Ustaw? z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawar? umow? na odleg?o??, mo?e od niej odst?pi? bez podania przyczyn, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie, w terminie dziesi?ciu od dnia wydania towaru.
Po tym terminie nie ma mo?liwo?ci odst?pienia od umowy sprzeda?y, chyba, ?e klient skorzysta z uprawnie? wynikaj?cych z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (zakup dokonany w celu niezwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?) lub z prawa r?kojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (zakup dokonany w celu zwi?zanym z dzia?alno?ci? zawodow? lub gospodarcz?).
 
Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny. Proffesional System AMF S.C. - DIGITRONIK nie odpowiada za opó?nienia wynikaj?ce z zaniedba? przewo?nika, zwracany towar zostanie przyj?ty najdalej 10 dnia od daty dostarczenia towaru do klienta.
Przed wys?aniem towaru klient jest zobowi?zany uzyska? numer RMA (kontakt z handlowcem realizuj?cym zamówienie lub dzia?em reklamacji). Paczki nie oznaczone tym numerem nie b?d? przyjmowane przez firm? Proffesional System AMF S.C. - DIGITRONIK - wróc? do klienta, który b?dzie musia? zap?aci? przewo?nikowi za transport w obie strony.
Odes?any towar nie mo?e nosi? ?ladów eksploatacji (nie mo?e by? u?ywany), musi zawiera? wszystkie elementy, z którymi by? dostarczony (w szczególno?ci oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez ?ladów transportu, dodatkowych naklejek itp.).
Do przesy?ki musz? by? do??czone kopie wszystkich dokumentów, z którymi sprz?t zosta? dostarczony do klienta oraz o?wiadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia.
W przypadku wyboru przez klienta opcji wysy?ki towaru, umow? sprzeda?y uwa?a si? za zawart? w chwili wys?ania przez sprzedawc? do klienta, drog? e-mailow? lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomo?ci o potwierdzeniu przez sprzedawc? przyj?cia zamówienia do realizacji. W przypadku odbioru towaru w lokalu sklepu www.digitronik.pl umow? uwa?a si? za zawart? w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawc? (potwierdzenie przyj?cia zamówienia do realizacji powoduje utworzenie w tym przypadku czasowej rezerwacji towaru dla klienta).
W przypadku zwrotu towaru klient p?aci za jego transport zarówno do klienta i z powrotem do firmy Proffesional System AMF S.C. - DIGITRONIK wg pe?nych stawek transportowych faktycznie ponoszonych przez Proffesional System AMF S.C. - DIGITRONIK. Przy kalkulacji doliczane b?d? ewentualne dodatkowe op?aty zwi?zane ze specjaln? dostaw? (dostawa w godzinach wieczornych lub w sobot?) oraz potr?cana warto?? faktycznie zap?aconej us?ugi transportowej przez klienta.

ZWROT PIENI?DZY

Zwrotu pieni?dzy digitronik.pl dokonuje przelewem na konto klienta. Przelew zwrotny tytu?em zwrotu towaru jest wykonywany po otrzymaniu podpisanej kopii faktury koryguj?cej.
Przelewy na konta klientów s? realizowane raz w tygodniu w poniedzia?ki. Je?li poniedzialek jest dniem wolnym od pracy, przelew zostanie wykonany nastepnego dnia roboczego.


POLITYKA PRYWATNO?CI
 
Korzystaj?c ze sklepu www.digitronik.pl wyra?acie Pa?stwo zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach  ewidencji sprzeda?y wy??cznie przez firm? Professional System AMF S.C. Zgody na przetwarzanie takich danych wymaga Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Brak zgody uniemo?liwia realizacj? zamówienia.

Wyra?am zgod? na przekazanie mojego adresu e - mail do  Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep digitronie.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. moich danych osobowych, w celu wype?nienia ankiety z opini? o dokonanej transakcji w Sklepie digitronie.pl zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )
e-mail: sklep@digitronik.pl
Nie jesteś zalogowany.
... jest pusty
1C  1idea  3Com  3Dconnexion  3m  3ware  4World  8level  A-Data  A4-Tech  AAB  Abbyy  Abit  Acard  Acco  Accura  ACDC  Acer  Activision  Acutake  Adaptec  Adax  Addison  Addison  Adobe  AeroCool  AG chemia  AG Neovo  AgfaPhoto  Ahead  AidemMedia  AIPTEK  Akasa  Akella  AKG Acoustics  Alastor  Alcatel  Alied Telesis  Allied Telesis  Altec Lansing  Amacom  AMD  Antec  AOC  Apacer  APC  Apertech  Aplus  Apple  Arctic Cooling  Arctic Silver  Ardata  Arena  Argosy  Aristo  Art  Art Multimedia  Ascaron  Asmax  Aspyr  AsRock  Assmann  Asus  Atari  ATEN  ATI  Audinst   AudioCodes  Auran  automapa  AutoPilot Cartall  AVACS  AverMedia  Avers  Avision  AVM  AVTek  Barco  Barkan  BattleGoat Studios  Be-quiet  Becker  Belinea  Belkin  Bellwood  BenQ  BENQ-SIEMENS  Bethesda Soft.  BFG  Billionton  Biostar  BitFenix  BLACK POINT  Blackberry  BLAUPUNKT  Blizzard  BLUETAKE  Bosch  BoxLight  Brennenstuhl  Brother  BTC  Bugbear Ent.  Built  Buka Ent.  California Access  Canon  Canyon  Capcom  Cartall  Case Logic  CaseSafe  Casio  CAYIN  CDV  Celco  Cenega  Chicony  Chieftec  Chloride  Cibox  Cisco  Citibox  Clarion  Cleverboard   Codegen  Codemasters  COLORSit  Comat  Conmate  Connect3D  Cooler Master  COOLINK  COOLTEK  Copyme  Corel  Corsair  Cowon  Crazy Horse  Creative  CyberPower  D-LEX  D-Link  Datex  Daytek  Dell  DENTAVIEW  Destinator  DFI  Dicota  Digital Jesters  Digitus  Disney  DrayTek  Dreamcacher  Dune  Duracell  DW  DYMO  Dynamode  E5 POLSKA  EA GAMES  Easy Touch  Eaton  eBonTek  ECS  Edbak  EDGARD  Eidos  Eizo  Elkom  Empire Int.  Emtec  Enlight  Epox  Epson  Ergotron  Esperanza  ETA  ETEN  Etrovision   Ever  Everglide  EVGA  Eyeview  F-Secure  Fander  Fellowes  Ferguson  Fideltronik  Forsa  Fortinet  FotoBus  FOXCONN  Fractal Design  Freecom  Fuji  Fujitsu  Fujitsu  Fujitsu-Siemens  Funai  FunCom  G-Cube  G-Space  Gainward  Galaxy  Garmin  Gateway  GeCube  GeIL  GEMBIRD  Genius  Geo-PC  Gigabyte  GMC  GOCLEVER  Goertek  Golla  GoodRam  GP Batteries  GrandStream  Grandtec Elecronic  GretagMacbeth  Haicom  Hama  Happy Brand  Harman Kardon  Hauppauge  HEDY  Hercules  Hewlett Packard  Hip Int.  Hiper  HiS  Hitachi  Holux  HSK DATA  HSTC  HTC  HYNIX  Hyundai  I-Mate  i-Tec  iAudio  IBM  iBOX  IceMat  Icon7  ICY Box  ICY Dock  iGame  iGo  iiyama  IMAGIS  IMPAKT NEW  Imro  In Win  INCORE  Infineon  InFocus  Inkline  InnoVision  INSERT  Intel  Intellinet  Intenso  Interline  iOmega  IQ PUBLISHING  Iris  iRiver  Irrational Games  Jabra  JBL  JoWood  JoyTech  JVC  Kaspersky  Kensington  Kensington/Sanyo  KERRY  Kingmax  Kingston  KISS  Koch Media  Kodak  Kolos Works  Konami  Korr  KOSS  Krenig  Kyocera  Labtec  LaCie  Lantech  Lark  Laser Line  Leadtek  LEM  Lenovo  Lestar  Lexar  Lexmark  LG  Lian-Li  Liesegang  Lifeview  Linkbasic  Linksys  LiteON  Logic  Logic3  Logilink  Logitech  Lowepro  LSI  LucasArts  Mach Xtreme Technology  MadCatz  Mag  Major  Malfador Machinations  Manhattan  Manta  MapaMap  MapFactor  Matrox  Maus Software  Maxdata  Maxtor  McAfee  Mediastore  Mediatech  Medion  Mercury  Metrologic  Microdowell  Microids  Microlab  Micronet   Microsoft  Microstar  Microtek  Midway  Minolta  MiNt  Mio  Mirai  Miro  MKS VIR  Modecom  Molex Premise Networks  MonteCristo  Moria  Motorola  MPio  MPman  Mustek  mVisto  myPhone  MYRICA  Namco  Natec  NaviExpert  Navigon  NavRoad  NAWIGATOR  Ncsoft  NEC  Nero  Netgear  Netrack  NETUS  NGS Technology  NGS Technology  Nicolas  Nikon  Nintendo  Nival Interactive  No name  Nobo  Noctua  NOD  NoiseBlocker  Nokia  NovaLogic  Novatel wireless  NTT System  NZXT  OCZ  OKI  Olympus  OMEGA  Optiarc  Option  Optoma  ORiNOCO  Orion  Orvaldi  OvisLink  Packard Bell  Palit  Palm  Palmax  Panasonic  Panda Antywirus  Paradox Ent.  PCPRO  PDP  Pelikan  Pentagram  Pentax  Philips  PIERRE  Pine  Pinnacle  Pioneer  Pirantha  PLANon  Plantronics  Platinium  PLATINUM  Playlogic  Plextor  Plustek  PNY  Point of View  Polycom  PowerColor  PowerCom  PQI  Premier  Pretec  Prismat  Promise  PWN  PYCH International Electronics  Q-Line  Q-tec  QNAP  Qoolqee  Quantum  Razer  RazorWorks  Revoltec  Ricoh  RoyalTek  RTL Ent.  Saitek  Samsonite  Samsung  SanDisk  Sansun  Sanyo  Sapido  Sapphire  SCI  Scythe  Seagate  Seasonic  Sega  Sennheiser  Seven  Sharp  Sierra  SilentiumPC  SilverStone  SimDesign  Snom  Sonalysts  Sony  Sony Ericsson  Spectra Video  SpeedLink  Spire  SSI  Stare  Steelpad  SteelSeries  Strategy First  Styleaudio  SUN  Sunvalley  Super Case  SuperMemo  Swann  Sweex  Swissmemory  Swissvoice  Symantec  Synology  Tagan  Take 2  Take.Me  Tandberg  Targus  TDK  TECH AIR  Techland  Techtop  TeleAtlas  TF1  Thermalright  Thermaltake  THQ  TomTom  TOP WARE  Topower  Toshiba  TP-Link  Tracer  Trak  Transcend   Trekstor  Trust  Tsunami  Tucano  TuSonic  Twinhan  TWINHEAD  Twinmos  Tyan  U.S. Robotics  Ubisoft  Ulead  Ulead  Vakoss  Valve  Vanguard  VCOM   VEDIA  Velbon  Verbatim  Veritech  Vi-Power  Via  ViewSonic  Vivendi UG  Vivitek  Wacom  Warner  WCS  WD  Welland  Whitenergy  Wiwa  Xerox  XFX  XFX PINE  Xigmatek  XILENCE  XPower  Xthermal  YDP  Yesico  YoGo  Zalman  Zboard  ZEROtherm  Zoltrix  Zoner  Zotac  ZyXEL 

realizacja i hosting: freshgroup.pl

Get your Google PageRank